Adatvédelem

Az Elektroinstallateur és az Edinfo Rendszerintegrátor Kft. (székhely: 1173 Budapest Búbosbanka utca 3/A; cégjegyzékszám: 01 09 714238) elkötelezett olvasói, partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 

A személyes, illetve közérdekű adatok vonatkozásában Cégünk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel:
– Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére – (2016. április 27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
– 2011. évi CXII. Törvény – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
– 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a –A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

A „www.elektroinstallateur.hu” weboldalon lévő legtöbb tartalom megtekintéséhez személyes adatok megadására nincs szükség, azonban egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációt igényel (név, e-mail cím stb.). Az így birtokunkba jutott adatokat harmadik fél számára – a törvényben, valamint ÁSZF-ünkben meghatározott eseteken kívül, – semmilyen körülmények között nem adjuk ki.

Amennyiben úgy határoz, hogy az Ön által megadott adatok alapján a későbbiekben ne vegyük fel Önnel a kapcsolatot, úgy erre vonatkozó kérését természetesen tiszteletben tartjuk.

Működésünk során az alábbi alapelveket tartjuk szem előtt:
– nem szándékosan közölt személyes adatokat nem őrzünk meg, és nem adunk tovább,
– a tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt Ön rendelkezésünkre bocsátotta, és attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között nem adjuk tovább,
– regisztrációja esetén adatait csak a regisztrációhoz kötött szolgáltatás fennállásáig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig használjuk fel és tároljuk.

További információért kérjük, tekintse át az alább olvasható
Adatkezelési tájékoztatónkat.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Edinfo Rendszerintegrátor Kft. (székhely: 1173 Budapest Búbosbanka utca 3/A; cégjegyzékszám: 01 09 714238) elkötelezett olvasói, partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 

Cégünk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel:
– Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére – (2016. április 27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
– 2011. évi CXII. törvény – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
– 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a –A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

Ezen Adatkezelési tájékoztató az elektroinstallateur.hu weboldalon, regisztrációhoz kötött tartalmak eléréséhez, illetve az Elektroinstallateur Hírlevél kiküldéséhez a felhasználók (olvasók, látogatók) által önkéntes hozzájárulással megadott személyes adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Adatkezelő:
Cégnév: Edinfo Rendszerintegrátor Kft.
Székhely: 1173 Budapest Búbosbanka utca 3/A
Cégjegyzékszám: 01 09 714238
Adószám: 13005548-2-42
E-mail cím: info@elektroinstallateur.hu
Honlap: www.elektroinstallateur.hu

Adatkezelés célja:
Az adatokat kizárólag az Elektroinstallateur Hírlevél rendszeres kiküldésére és az Elektroinstallateur nyomtatott szaklappal, rendezvényeivel, valamint a hírlevéllel kapcsolatos tájékoztatásra, kapcsolattartásra, a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése használjuk fel.

A kezelt adatok köre:
felhasználói név, név, regisztrációs jelszó, lakcím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
A regisztrációhoz kötött szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A weboldal használatával, a regisztrációval, a hírlevélre való feliratkozással, valamint a szaklap megrendeléssel Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

Az adatkezelés jogalapja:
Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Infotv. 6. § (7) bekezdése alapján az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott személyes adatok tekintetében.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
– a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
– az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Vonatkozó fogalmak értelmezése a GDPR 4. cikkelye alapján:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A honlap által használt cookie-k alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás:
A meglátogatott honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) küld a felhasználó böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a honlap látogatójáról. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes biztonsági azonosítás során) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.

A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet a látogató eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A weboldal használatához nélkülözhetetlen session cookie-k teszik lehetővé a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Ezeknél a felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

A sütik használatának elfogadása nem kötelező, de ebben az esetben előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de beállítható, hogy utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.

Bővebb tájékoztatás az ismertebb böngészők beállításáról:
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Regisztráció a honlapon:
A honlapon bizonyos tartalmak elérhetősége regisztrációhoz kötött. A regisztráló természetes személy adatai megadásával és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadására vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Regisztrációnál a személyes adatok címzettjei:
A Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységgel megbízott munkavállalói, az Elektroinstallateur nyomtatott szaklap előfizetők vonatkozásában a Magyar Posta Hírlapüzletága. 

Előfizetés esetében Adatfeldolgozó:
Cégnév: Magyar Posta Zrt. – Hírlapüzletág
Székhely: Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Postacím: Budapest 1540
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés:
A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti.
Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, e-mail címe.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

Hírlevéllel kapcsolatosan a személyes adatok címzettjei:
A Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységgel megbízott munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. 

Az adatkezelés során Érintettet megillető jogok:
– a tájékoztatáshoz való jog,
– az adatok helyesbítéséhez való jog,
– az adatok törléséhez való jog,
– az adatok zárolásához való jog,
– a tiltakozás joga. 

Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelőnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában kell tájékoztatást küldeni a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Érintett lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). 

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben,
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érintette írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben Érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Hírlevél

Hírlevelünk havonta kétszer friss hírekkel, hasznos szakmai információkkal szolgál!

feliratkozás

Előfizetés

Legyen naprakész szakterületén! 
Fizessen elő Ön is szaklapunkra!

bővebben
Archívum
bővebben
Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége Magyar Elektronikai Egyesület Óbudai Egyetem Kandó Alapítvány Világítástechnikai Társaság Magyar Épületgépészek Szövetsége Proidea Proidea